เพราะ St@rtup มีความ @rt,
SRI จึงคิดต่าง…

St@rtup Research Institute มีวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) รวมถึงปณิธาน (Aspiration) ที่จะสร้าง

” สถาบันวิจัยสตาร์ทอัพ “

ศูนย์การบ่มเพาะการเรียนรู้สตาร์ทอัพ (Startup Dojo) ที่จะ start จากการออกแบบที่เน้นเริ่มจากกระบวนการคิดเป็นหลัก Synergy รวมพลังแห่งการเรียนรู้จากศาสตร์ และศิลป์ต่าง ๆ ทั้งศาสตร์ตะวันออก และศาสตร์ตะวันตก ผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัว เพื่อต่อยอดเติมเต็มประสบการณ์การวิจัยการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งรวมของ

Startup Sources of Practicings : The Way of Balancing @ East meets West

SRI🎋 จึงพร้อมเปิดกว้างให้เป็นแหล่งรวมของคนที่มีปณิธาน มีความมุ่งมั่น มีใจ มีหลักคิดในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย และที่สำคัญ คือ มีทัศนคติที่ตรงกัน มา Connect 🔛Connext ถึงกัน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาจนก้าวไปสู่ Startup ที่ยั่งยืน และทำประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย และสังคมโลก ก่อให้เกิด

  • Sustainable
  • Professional
  • Startup
  • Research & Learning
  • Community

เพราะ Startup ในความหมายของ SRI คือ การ start-up เพื่อที่จะคิดต่าง หรือก็คือ การออกแบบกระบวนการคิด Design of Thinking ที่ต่างจาก Design Thinking

เราจะ Start-it-Up เพื่อเปิดหลักสูตร และริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในการเริ่มกระบวนการบ่มเพาะให้กับชาวสมาชิก SRI เร็ว ๆ นี้

ติดตามความคืบหน้า และข่าวสารของ SRI ได้ที่นี้ค่ะ … Stay Tune !!!