” กล้าคิด กล้าทำ กล้าแบ่งปัน
เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ “

เราจะเป็นผู้เอื้ออำนวยช่วยให้เกิดการมาพบเจอกัน เชื่อมโยง สร้าง connection ถึงกันของคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีปณิธานเดียวกัน คือ ต้องการแสวงหาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) พร้อมฝึกฝนวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด้วยกัน และเพื่อบ่มเพาะให้เกิดเป็น

  • Community of Interest
  • Community of Practice
  • Community of Expert

ก้าวข้ามความกลัวที่จะล้มเหลว แต่พร้อมที่จะเปลี่ยนปัญหาเป็นงานวิจัย การเรียนรู้ การฝึกฝนเพื่อขัดเกลาตนเองให้เติบโตทั้งทางโลก และทางธรรม และก้าวย่างอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกัน ที่สำคัญมิใช่วัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะแสวงหาความร่ำรวยทางธุรกิจเป็นที่ตั้ง หากแต่ต้องการมีส่วนร่วมในการจุดประกายความดีงาม บ่มเพาะคุณธรรม สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น เติมเต็มชีวิตให้อยู่อย่างมีคุณค่า และมีความหมาย ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ถ้าคุณคิดว่า คุณมีปณิธานตรงกันกับปณิธานของ SRI เชิญสมัครเป็นสมาชิกของ SRI ได้เลยค่ะ

สมัครสมาชิก