SRI : Startup Research Institute

SRI : Startup Research Institute

แหล่งรวมความรู้สำหรับนักธุรกิจยุค 4.0 ที่กำลังทำ startup “กล้าคิด กล้าทำ กล้าแบ่งปัน เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ”